การบริหารจัดการ

การบริหารจัดการ (1)

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พ.ศ. 2555 – 2559 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยมี “ แผน

แม่บท ” สำหรับใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องและ

เป็นระบบ ซึ่งมีความต่อเนื่องจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พ.ศ. 2550 – 2554 โดยเป็นแผนที่มุ่งคุณภาพด้าน

การสอนและคุณภาพบัณฑิต คุณภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์ คุณภาพการให้บริการวิชาการแก่สังคม คุณภาพในการ

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คุณภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคุณภาพการบริหารจัดการ การ

บริหารความเสี่ยง การจัดการองค์ความรู้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและเปิดเสรีด้านการ

อุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2558 ให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญในส่วนของความเชื่อมโยง

และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2545 – 2559 สำนักนายกรัฐมนตรี และมาตรฐานการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พ.ศ. 2555 – 2559 เป็นแผนที่เกิดจากการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของ

คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย โดยให้ความสำคัญในเรื่องการกำหนดเป้าหมาย แนวทางการ

ประเมินผล และดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน โดยเน้นพันธกิจทุกด้าน มีการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และมาตรการ เพื่อการ

ดำเนินการไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

Copyright © 2013 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Vongchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.