บุคลากรประจำหน่วยงาน


ชื่อ-สกุล

อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒน์ วงษ์ชวลิตกุล

ตำแหน่ง

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

คุณวุฒิการศึกษา

Doctor of Business Administration, major in human resource management : Argosy University, USA
- Master of Business Administration, major in human resource management : University of New Haven, USA
- Bachelor of Arts, Business English : Assumption University Thailand

 


ชื่อ-สกุล

อาจารย์พันตำรวจตรีหญิง ดร.พูนรัตน์ ลียติกุล

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักแผนและพัฒนา

คุณวุฒิการศึกษา

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาสุขภาพชุมชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการระบาด) มหาวิทยาลัยมหิดล
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
- ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ

 


ชื่อ-สกุล

อาจารย์พันตำรวจโทหญิงรังสิยา วงศ์อุปปา

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำสำนักแผนและพัฒนา

คุณวุฒิการศึกษา


- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการระบาด) มหาวิทยาลัยมหิดล
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
- ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ

 


ชื่อ-สกุล

อาจารย์ จตุพร  พระขุนทด

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำสำนักแผนและพัฒนา

คุณวุฒิการศึกษา

 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล


 


ชื่อ-สกุล

อาจารย์ ปานทิพย์ วัชระปาน

ตำแหน่ง

เลขานุการ สำนักแผนและพัฒนา

คุณวุฒิการศึกษา

 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (กำลังศึกษา) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อ่าน 2114 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ ศุกร์, 25 มีนาคม 2016 10:07
Copyright © 2013 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Vongchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.