ลักษณะงานแผนและพัฒนา

ลักษณะงาน (Job Description)

งานนโยบายและพัฒนา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 • 1. ศึกษาวิเคราะห์ และวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย
 • 2. จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา
 • 3. จัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย
 • 4. เสนอแนะกลไกและมาตรการในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
 • 5. ประสาน และส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนพัฒนาของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
 • 6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 • 7. ศึกษาวิเคราะห์โครงการขอจัดตั้ง ยุบรวม ปรับปรุง และยกเลิกหน่วยงาน
 • 8. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

เลขานุการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 • 1. ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารร่างโต้ตอบ ติดตามงาน ค้นหา จัดเก็บรักษา และทำลายเอกสาร
 • 2. จัดเตรียมการประชุมของสำนักนโยบายแผนและพัฒนา
 • 3. จัดทำแผนควบคุมพัสดุและครุภัณฑ์ของสำนักนโยบายแผนและพัฒนา
 • 4. จัดทำแผนการประเมินแผนงาน
 • 5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

งานวิเคราะห์อัตรากำลังคน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 • 1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาอัตรากำลังคนตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย
 • 2. ให้คำแนะนำ และประสานเกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาอัตรากำลังคนกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
 • 3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ตามกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบ และดำเนินภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • 4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 • 1. วิเคราะห์ กลั่นกรอง และเสนอแนะการจัดทำคำของบประมาณ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ให้ความเห็นในการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่ทุกหน่วยงาน
 • 2. ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานกับหน่วยงานอื่นๆ และมหาวิทยาลัย ตามกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบ และดำเนินภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • 3. ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งงบประมาณของมหาวิทยาลัย การจัดทำรายงานต่างๆ เกี่ยวกับการขอรับการจัดสรรงบประมาณ รายงานการใช้จ่าย งบประมาณ เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
 • 4. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และแสวงหา แนวทางในการระดมทรัพยากรจากแหล่งอื่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมหาวิทยาลัย
 • 5. ศึกษา วิเคราะห์ และปรับปรุงระบบ และกระบวนการการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทุกประเภท รวมทั้งการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับทุกหน่วยงาน ในลักษณะที่สามารถวัดและตรวจสอบผลิตผลได้ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม
 • 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

Copyright © 2013 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Vongchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.