ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน

 

สำนักแผนและพัฒนา

วัตถุประสงค์

สำนักแผนและพัฒนามีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานต่างๆเพื่อตอบสนองและสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดังนี้

 • 1.เพื่อวางแผนการพัฒนาและการบริหารมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาชาติมาตรการอุดมศึกษาและ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
 • 2.เพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นระบบ
 • 3.เพื่อตอบสนองนโยบายและพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านแผนงานงบประมาณบุคลากรและการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ
 • 4.เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของมหาวิทยาลัยแสดงให้เห็นถึงระดับความสัมฤทธิ์ผล อุปสรรคและปัญหาในการดำเนินงานนำไปสู่แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย


แผนงาน

สำนักแผนและพัฒนาปฏิบัติภารกิจต่างๆโดยยึดหลักตามแผนงานดังนี้

 • 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • 2. แผนการศึกษาชาติ
 • 3. มาตรฐานการอุดมศึกษา
 • 4. แผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

สำนักแผนและพัฒนา มีภาระงานหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบประกอบด้วย

 • 1. งานนโยบายแผนและพัฒนา
 • 2. งานข้อมูลและสารสนเทศ วิเคราะห์ กลั่นกรอง แผนงาน และโครงการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสนอแนะการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุง และยกเลิกหน่วยงาน
 • 3. งานวิเคราะห์อัตรากำลัง จัดทำแผนการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย
 • 4. งานวิจัยสถาบันและประเมินแผน
 • 5. งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ จัดทำหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ เสนอแนะคำขอตั้งและการจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนการระดมทรัพยากรเพื่ออุดหนุนทุกหน่วยงาน
 • 6. งานบริการการศึกษาภายนอกและกิจกรรมพิเศษ

Copyright © 2013 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Vongchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.