ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สำนักแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

 

  • ปรัชญา
สำนักแผนและพัฒนาดำเนินการตามนโยบายให้บรรลุเป้าหมายภายใต้กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน
มุ่งมั่นสนับสนุน และสนองตอบต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยด้วยการคิด วิเคราะห์ วางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อการปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ
  • วิสัยทัศน์
สำนักนโยบายแผนและพัฒนามุ่งเน้นสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้ได้ตามเป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ
  • พันธกิจ
ประสาน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และดำเนินการจัดทำแผนให้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ โดยมีเป้าหมาย ดัชนีชี้วัดในการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ


Copyright © 2013 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Vongchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.