About this site

สำนักแผนและพัฒนา เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ดำเนินการในด้านการวางยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ

Copyright © 2013 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Vongchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.